Polityka prywatności

Szanowni Państwo!

Dokładamy wszelkich starań, by chronić zbierane przez nas dane osobowe zgodnie z przepisami krajowymi oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), (dalej: „RODO”).

Udostępniamy Państwu niniejszą politykę prywatności, aby każda osoba, z którą wchodzimy w relację, wiedziała:

 • kto jest administratorem jej danych osobowych,
 • w jakim zakresie, w jakich celach i na jakich podstawach prawnych przetwarzamy dane oraz komu je udostępniamy,
 • jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych,

zgodnie z art. 13 i 14 RODO.

Uszczegółowieniem polityki prywatności mogą być informacje przekazywane w momencie zbierania danych osobowych lub w rozsądnym terminie – najpóźniej w ciągu miesiąca – w przypadku gromadzenia danych ze źródeł pośrednich, tj. nie od osób, których one dotyczą.

Dane osobowe, które zbieramy umożliwiają nam prowadzenie działalności gospodarczej i dotyczą następujących kategorii osób: kandydaci, w tym potencjalni kandydaci na stałe lub tymczasowe stanowiska pracy, osoby kontaktowe ze strony naszych klientów lub potencjalnych klientów, osoby kontaktowe ze strony naszych dostawców – w celu wsparcia świadczonych przez nas usług, nasi pracownicy, w tym tymczasowi oraz nasi konsultanci.

Informacje, które zbieramy na Twój temat to informacje, które otrzymujemy od Ciebie podczas składania wniosku za pośrednictwem serwisu www.eagleeyestaffing.com lub w ramach korespondencji prowadzonej z nami drogą telefoniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób. Obejmuje to informacje podawane przez Ciebie podczas Twoich wizyt w naszej bazie danych (podczas składania formularza zgłoszeniowego), korzystania z naszych usług, uczestniczenia w naszych wydarzeniach, w forach dyskusyjnych lub podczas korzystania z innych rodzajów mediów społecznościowych za pośrednictwem naszej strony, jak również wówczas, kiedy bierzesz udział w konkursach, promocjach lub ankietach na naszej stronie i kiedy zgłaszasz problem z naszym serwisem.
WSPÓŁADMINISTRATORZY

Współadministratorami danych osobowych są:

 • Eagle Eye Staffing Solutions sp. z o.o., ul. Smolna 1D, 81-877 Sopot,
 • Eagle Eye Staffing Solutions Limited, The Legacy Business Centre, Office 228, 2A Ruckholt Road, Londyn, E10 5NP,

(dalej: „EESS”, „Współadministratorzy” lub „my”).

W określonych przypadkach możemy przetwarzać także dane jako ich odbiorca lub podmiot przetwarzający.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 2 RODO Eagle Eye Staffing Solutions Limited wyznaczyła swego przedstawiciela w Unii Europejskiej, którego obowiązki pełni Eagle Eye Staffing Solutions sp. z o.o.
PUNKT KONTAKTOWY DS. OCHRONY DANYCH

By nadzorować sprawy związane z ochroną danych osobowych oraz udzielać Państwu szczegółowych informacji wyznaczyliśmy specjalny punkt kontaktowy. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z nami drogą mailową pod adresem: personal.data@eagleeyestaffing.com.
PRZETWARZANIE DANYCH

Kandydaci

Jeśli są Państwo kandydatami lub potencjalnymi kandydatami na stałe lub tymczasowe stanowiska pracy / współpracy, to Państwa dane przetwarzamy na potrzeby realizowania projektów i procesów rekrutacyjnych na podstawie umowy zawartej z Państwa potencjalnym pracodawcą / zleceniodawcą / współpracownikiem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Do realizacji tego celu przetwarzamy dane w określonym przez Państwa zakresie – na podstawie informacji dobrowolnie umieszczonych w Państwa życiorysach, dokumentach aplikacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przetwarzamy Państwa dane osobowe również do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach, projektach realizowanych w przyszłości lub zawarcia w dokumentach aplikacyjnych informacji, które mogą zostać uznane za dane wrażliwe będą one przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Kategorie przetwarzanych danych obejmują: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, wskazane przez Państwa dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, firmę (w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą), a także inne dane, które podali Państwo w dokumentach aplikacyjnych, życiorysach.

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług zaopatrujących w rozwiązania informatyczne, techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające obsługę oraz zarządzanie organizacją (rachunkowość, operatorzy pocztowi i kurierzy, dostawcy usług internetowych, w tym poczty elektronicznej, oprogramowania, hostingu), kancelarie prawne i firmy prawnicze świadczące usługi prawne. Odbiorcami danych mogą być w szczególności potencjalni pracodawcy – niezależnie od ewentualnej formy zatrudnienia lub współpracy. Udostępniamy Państwa dane osobowe potencjalnym pracodawcom / zleceniodawcom / partnerom, którzy zaangażowali nas do realizacji projektów rekrutacyjnych lub poinformowali nas o wolnych stanowiskach pracy w swoich firmach. Państwa dane osobowe zostaną przekazane takim podmiotom dopiero po otrzymaniu uprzedniej zgody na ich udostępnienie. Zgoda ta może zostać udzielona drogą mailową (w tym przypadku otrzymają Państwo od nas stosowny formularz zgody) lub telefonicznie. W celu uzyskania zgody otrzymają od nas Państwo informację dot. nazwy (firmy) naszego klienta oraz stanowiska, na które chcielibyśmy przedstawić Państwa kandydaturę.

Dane przechowywane będą przez okres prowadzenia danej rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na dalsze ich przechowywanie na potrzeby rekrutacji prowadzonych w przyszłości.

W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Ubiegający się o pracę w EESS

Jeśli są Państwo zainteresowani ofertami pracy / współpracy z EESS, to Państwa dane przetwarzamy na podstawie dobrowolnie zgłoszonej przez Państwa aplikacji na określone stanowisko (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Do realizacji tego celu przetwarzamy dane w określonym przez Państwa zakresie – na podstawie informacji dobrowolnie umieszczonych w Państwa życiorysach, dokumentach aplikacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przetwarzamy Państwa dane osobowe również do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach, projektach realizowanych w przyszłości lub zawarcia w dokumentach aplikacyjnych informacji, które mogą zostać uznane za dane wrażliwe będą one przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Kategorie przetwarzanych danych obejmują: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, wskazane przez Państwa dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, firmę (w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą), a także inne dane, które podali Państwo w dokumentach aplikacyjnych, życiorysach.

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług zaopatrujących w rozwiązania informatyczne, techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające obsługę oraz zarządzanie organizacją (rachunkowość, operatorzy pocztowi i kurierzy, dostawcy usług internetowych, w tym poczty elektronicznej, oprogramowania, hostingu), kancelarie prawne i firmy prawnicze świadczące usługi prawne.

Dane przechowywane będą przez okres prowadzenia danej rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na dalsze ich przechowywanie na potrzeby rekrutacji prowadzonych w przyszłości.

W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Klienci / kontrahenci

Jeśli należą Państwo do grona naszych klientów / kontrahentów, to Państwa dane przetwarzamy w celu zawarcia lub realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas, wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w określonych przypadkach do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, nazwę firmy, NIP, Regon, funkcję / stanowisko oraz adres siedziby / korespondencyjny.

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług zaopatrujących w rozwiązania informatyczne, techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające obsługę oraz zarządzanie organizacją (rachunkowość, operatorzy pocztowi i kurierzy, dostawcy usług internetowych, w tym poczty elektronicznej, oprogramowania, hostingu), kancelarie prawne i firmy prawnicze świadczące usługi prawne.

Dane przechowywane będą przez okres min. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z zawartą umową, jednakże przepisy prawa mogą przewidywać dłuższy okres przechowywania danych, w szczególności w zakresie dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest wymogiem umownym, a odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy.


Dostawcy

Jeśli dostarczają nam Państwo towary lub świadczą nam usługi, to Państwa dane przetwarzamy w celu zawarcia lub realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w określonych przypadkach do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować: imię (imiona) i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, nazwę firmy, NIP, Regon, funkcję / stanowisko.

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług zaopatrujących w rozwiązania informatyczne, techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające obsługę oraz zarządzanie organizacją (rachunkowość, operatorzy pocztowi i kurierzy, dostawcy usług internetowych, w tym poczty elektronicznej, oprogramowania, hostingu), kancelarie prawne i firmy prawnicze świadczące usługi prawne.

Dane przechowywane będą przez okres min. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z zawartą umową, jednakże przepisy prawa mogą przewidywać dłuższy okres przechowywania danych, w szczególności w zakresie dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest wymogiem umownym, a odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy.


Osoby reprezentujące lub wyznaczone do kontaktu

Jeśli są Państwo pełnomocnikami, osobami reprezentującymi lub osobami wyznaczonymi do kontaktu, to Państwa dane przetwarzamy do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów, którym jest komunikacja między nami, a Państwem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować: imię (imiona) i nazwisko, firmę, z którą są Państwo powiązani, Państwa stanowisko / pełnioną funkcję, numer telefonu, adres e-mail, adres siedziby / korespondencyjny, historię kontaktów między nami, a Państwem.

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług zaopatrujących w rozwiązania informatyczne, techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające obsługę oraz zarządzanie organizacją (rachunkowość, operatorzy pocztowi i kurierzy, dostawcy usług internetowych, w tym poczty elektronicznej, oprogramowania, hostingu), kancelarie prawne i firmy prawnicze świadczące usługi prawne.

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji potrzeb związanych z komunikacją między nami, a Państwem.

W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


Osoby odwiedzające lub korzystające z usług naszej strony www

Jeśli kontaktują się Państwo z nami przez naszą stronę internetową oraz korzystają Państwo z jej funkcjonalności (np. formularza kontaktowego), to Państwa dane przetwarzamy do realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (art.6 ust. 1 lit. f RODO), którymi są: komunikacja między nami a Państwem, tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby udoskonalania naszych usług oraz dostosowywania ich do Państwa preferencji.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, inne dane przekazane w treści korespondencji.

Odbiorcami danych mogą być dostawcy usług zaopatrujących w rozwiązania informatyczne, techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające obsługę oraz zarządzanie organizacją (rachunkowość, operatorzy pocztowi i kurierzy, dostawcy usług internetowych, w tym poczty elektronicznej, oprogramowania, hostingu), kancelarie prawne i firmy prawnicze świadczące usługi prawne, dostawcy usług marketingowych.

Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na nadesłane zapytanie.

W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Możemy także przetwarzać informacje, które umożliwiają nam zapamiętanie Państwa preferencji w użytkowaniu witryny - do zbierania tego typu danych wykorzystujemy pliki „cookies”. Dane dotyczące wykorzystywania naszej strony internetowej mogą być zastosowane do wewnętrznych celów statystycznych oraz rozwijania i ulepszania naszych usług, metod komunikacji oraz funkcjonalności naszej strony internetowej, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego. W takiej sytuacji wykorzystujemy wyłącznie dane zagregowane i nie wykorzystujemy nazwisk, adresów e-mail, ani innych informacji pozwalających na Państwa bezpośrednią identyfikację.
PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY

Oprócz sytuacji wymienionych powyżej możemy w określonych przypadkach przetwarzać Państwa dane także w innych celach. Mogą one wiązać się w wydłużeniem okresu przechowywania Państwa danych.

W celach niezbędnych do realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) Państwa dane będziemy przetwarzać:

 • przez czas wykonywania obowiązków prawnych nakładanych na nas przez właściwe przepisy, w tym m.in. przepisy prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych, etc.,
 • przez czas, w którym określone przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane (przepisy te mogą przewidywać różny okres przechowywania danych).

Ponadto, Państwa dane możemy przetwarzać także w innych celach, wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na:

 • archiwizacji i prowadzeniu dokumentacji,
 • prowadzeniu korespondencji,
 • ustalaniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności innemu podmiotowi,
 • tworzeniu zestawień, analiz i statystyk.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, jeżeli w określonych przypadkach Państwa prawa i wolności okażą się wobec nich nadrzędne.
PRAWA

Prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii (art. 15 RODO)

Na Państwa żądanie udzielimy informacji, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jesteśmy również zobowiązani, na oddzielne żądanie, udzielić bardziej szczegółowych informacji w zakresie: celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, odbiorców danych lub ich kategorii, okresu przechowywania danych osobowych lub kryteriów jego ustalania, źródła pozyskania danych, o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych i konsekwencjach takiego przetwarzania danych dla Państwa. W przypadku przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego poinformujemy Państwa również o stosowanych na potrzeby transferu zabezpieczeniach na Państwa żądanie. Na Państwa żądanie sporządzimy również kopię danych osobowych. Zostanie ona Państwu udostępniona w popularnym formacie pliku informatycznego. Pierwsza kopia zostanie udostępniona bezpłatnie. Jednak za każdą kolejną możemy naliczyć opłatę w wysokości, którą określimy w oparciu o postanowienia RODO. W pozostałych przypadkach mamy prawo pobrać opłatę w wysokości odpowiadającej kosztom sporządzenia odpowiedzi lub kopii danych.


Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Jeśli okaże się, że Państwa dane osobowe są niepoprawne usuniemy nieprawidłowości. Zrobimy to z własnej inicjatywy – bądź, jeśli zwrócą nam Państwo na to uwagę – na Państwa żądanie.


Prawo do usunięcia danych, w tym „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Jeśli nie życzą sobie Państwo przetwarzania danych osobowych i stwierdzimy brak innych podstaw prawnych, które umożliwiają nam przetwarzanie Państwa danych – usuniemy je z naszych baz danych. Należy jednak pamiętać, że usunięcie niektórych danych może uniemożliwić nam świadczenie usług dla Państwa – dotyczy to tych usług w związku z którymi konieczne jest przetwarzanie danych osobowych, które zostały udostępnione. Przykładowo, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Państwa pytania, jeżeli zażądają Państwo usunięcia adresu e-mail. Mimo takowego żądania, w określonych będziemy jednak mogli przetwarzać niektóre dane osobowe na zasadach określonych w RODO.


Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

W przypadkach przewidzianych przez RODO, na Państwa żądanie ograniczymy przetwarzanie Państwa danych osobowych. Najprościej rzecz ujmując, ograniczenie przetwarzania danych osobowych uniemożliwia ich wykorzystywanie poza przechowywaniem. W takim przypadku jakiekolwiek inne działania na danych podlegających ograniczeniu przetwarzania, będą mogły być wykonywane jedynie za Państwa zgodą.


Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Na zasadach przewidzianych w RODO mogą Państwo zażądać przekazania danych osobowych zapisanych w standardowym formacie pliku nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli Państwa celem jest przekazanie ich innemu administratorowi, prześlemy plik zawierający Państwa dane osobowe bezpośrednio do niego.


Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

W niektórych przypadkach, nawet jeśli przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem, bez Państwa zgody, mogą Państwo żądać od nas zaprzestania przetwarzania danych osobowych wnosząc sprzeciw. Będzie on uzasadniony, jeżeli wykażą Państwo, że nasze zgodne z prawem działania mimo wszystko naruszają Państwa interesy, prawa lub wolności.


Prawo do niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom w indywidualnych przypadkach, w tym profilowaniu (art. 22 RODO)

Mają Państwo prawo, by nie podlegać decyzjom, które miałyby opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jeżeli miałyby one wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.


Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (art. 7 ust. 3 RODO)

W sytuacji, gdy poprosiliśmy Państwa o zgodę mogą Państwo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Jeżeli nie będziemy mieli odrębnej podstawy przetwarzania, zaprzestaniemy wykorzystywania danych osobowych w tym celu, w jakim została wyrażona zgoda.


Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO)

Jeśli uważają Państwo, że przez nasze działania związane z przetwarzaniem danych osobowych Państwa prawa zostały naruszone, mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, czyli niezależnego organu publicznego odpowiedzialnego za monitorowanie stosowania RODO.

Na terenie Polski funkcję tę pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z organem nadzorczym możliwy jest:

 • drogą korespondencyjną: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 • drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki podawczej dostępnej pod adresem: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,
 • drogą telefoniczną pod numerem infolinii: +48 606 950 000.

Na terenie Wielkiej Brytanii funkcję tę pełni Information Commissioner's Office. Kontakt z organem nadzorczym możliwy jest:

 • drogą korespondencyjną: Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF,
 • drogą telefoniczną pod numerem infolinii: +44 0303 123 1113,
 • poprzez live chat dostępny pod adresem: https://ico.org.uk/global/contact-us/live-chat/.

Wymienione powyżej prawa mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach, np. kiedy możemy wykazać, że jesteśmy zobowiązani prawnie do przetwarzania Państwa danych. Jeśli pragną Państwo skorzystać z należnych praw, wszystko co należy zrobić to przesłać odpowiednią prośbę korzystając z danych kontaktowych wskazanych w punkcie 1.
ŹRÓDŁA DANYCH

Co do zasady, większość danych, które przetwarzamy to informacje, które przekazali nam Państwo z własnej woli.

W niektórych, sporadycznych przypadkach możemy jednak przetwarzać dane osobowe, które jesteśmy w stanie wywnioskować względem Państwa na podstawie innych informacji, które nam Państwo przekazują oraz które pozyskujemy w toku naszych relacji. Dane te nie będą przetwarzane dłużej niż jest to konieczne ze względu na cel, dla którego zostały zebrane lub będą niezwłocznie usuwane.

W przypadku, gdy nie uzyskaliśmy danych osobowych bezpośrednio od Państwa, informujemy, że:

 • dane mogły zostać uzyskane od osoby lub podmiotu, który wskazał Państwa jako osoby reprezentujące lub wyznaczone do kontaktu,
 • dane mogły zostać pozyskane z zasobów internetowych, w tym portali społecznościowych, w których samodzielnie zamieścili Państwo swoje profile zawodowe, np. LinkedIn, Goldenline, Xing, GitHub, serwis biznesowy na Facebooku czy z Państwa służbowej strony internetowej,
 • dane mogły zostać otrzymane od Państwa znajomych z pracy - zdarza się, że osoby, którym przedstawiamy ofertę pracy, polecają nam inne osoby, które są im znane i które ich zdaniem posiadają odpowiednie kompetencje do pracy na oferowanym stanowisku.ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

Zobowiązujemy się właściwie chronić Państwa dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami, zarządzeniami, procedurami i standardami tak, aby dane osobowe były chronione przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem.

Państwa dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane, włączając w to konieczność zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi oraz dla rozpatrywania sporów, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:

 • poufności – będziemy chronić Państwa dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,
 • integralności – będziemy chronić Państwa dane przed nieuprawnioną modyfikacją
 • dostępności – będziemy zapewniać dostęp wyłącznie upoważnionych osób do Państwa danych, tylko jeżeli wystąpi taka potrzeba.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych.

Każdy nasz pracownik lub współpracownik posiadający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.

Dane osobowe, które podają Państwo na naszej stronie są szyfrowane i chronione za pomocą certyfikatu SSL. Zabezpiecza on transmisję danych w obrębie domeny i potwierdza jej autentyczność.
MIĘDZYNARODOWY TRANSFER DANYCH

Przekazywanie Państwa danych osobowych do państw trzecich może odbywać się:

 • na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (art. 45 RODO),
 • z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń, w tym standardowych klauzul ochrony danych, zatwierdzonego kodeksu postępowania, zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji (art. 46 RODO),
 • zgodnie z wiążącymi regułami korporacyjnymi (art. 47 RODO),
 • po uwzględnieniu wyjątków w szczególnych sytuacjach (art. 49 RODO).

W związku z wykorzystywanymi systemami informatycznymi oraz rozwiązaniami organizacyjnymi odbiorcą Państwa danych może być Zoho Corporation, spółka zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych Ameryki, z siedzibą przy 4141 Hacienda Drive, Pleasanton, California 94588. W tym przypadku dane osobowe przekazywane są z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń w postaci standardowych klauzul umownych.

Wielka Brytania opuściła Unię Europejską 31 stycznia 2020 r. Jednakże na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 28 czerwca 2021 r. o sygn. C(2021) 4800 final Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zostało uznane za państwo zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (art. 45 RODO). Na tej podstawie możliwe jest swobodne przekazywanie Państwa danych osobowych pomiędzy Eagle Eye Staffing Solutions sp. z o.o., a Eagle Eye Staffing Solutions Ltd.
PLIKI „COOKIES”

Nasza strona internetowa korzysta z plików „cookies”. Pliki „cookies”, są to informacje w postaci niewielkich plików tekstowych zapisywanych na Państwa komputerach przez serwer. Są one istotne, ponieważ pozwalają serwerowi na każdorazowe odczytanie informacji w przypadku połączenia z konkretnym komputerem.

Informacje zbierane przy użyciu plików „cookies” nie stanowią danych osobowych, jednakże mogą być wykorzystywane w celu udostępnienia Państwu określonych funkcji. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" w Państwa komputerach – za pomocą ustawień przeglądarki internetowej została wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Mogą Państwo dokonać właściwej konfiguracji swojej przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików "cookies" lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie. Więcej informacji o obsłudze plików "cookies" oraz możliwych konfiguracjach można uzyskać w ustawieniach Państwa przeglądarki. Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane przez naszą stronę internetową, włącznie z możliwością zablokowania jej pełnego działania.

Nasza strona internetowa wykorzystuje „cookies” w celu poprawnej konfiguracji, a w szczególności do:

 • dostosowywania zawartości serwisu do Państwa preferencji,
 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
 • rozpoznania urządzenia i odpowiedniego wyświetlania strony internetowej, dostosowanej do Państwa indywidualnych potrzeb,
 • zapamiętania Państwa ustawień i personalizacji interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu,
 • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, etc.

W ramach naszej strony internetowej możemy gromadzić dane dotyczące Państwa aktywności. Powyższe dane będą wykorzystywane do wewnętrznych celów statystycznych oraz rozwijania i ulepszania naszych usług, metod komunikacji oraz funkcjonalności naszej strony internetowej, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego. W takiej sytuacji wykorzystujemy wyłącznie dane zagregowane i nie wykorzystujemy nazwisk, adresów e-mail, ani innych informacji pozwalających na bezpośrednią identyfikację.

Podstawą prawną przetwarzania przez nas tego rodzaju danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający w szczególności na ulepszaniu naszej strony internetowej, w celu zapewnienia wysokiej jakości usług i funkcjonalności.

Wskazane powyżej w niniejszym punkcie okresy przechowywania danych osobowych będą zachodzić najczęściej. W związku z wielością możliwych sytuacji, ewentualne pytania dotyczące okresów przechowywania danych osobowych w danej sytuacji prosimy kierować na adres: personal.data@eagleeyestaffing.com.
UWAGI KOŃCOWE

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności, które mogą wynikać z następujących przyczyn:

 • ze względu na konieczność dostosowania postanowień polityki prywatności do obowiązujących przepisów prawa lub decyzji uprawnionych władz publicznych,
 • na skutek zmiany interpretacji przepisów powszechnie obowiązującego prawa (mającej wpływ na treść polityki prywatności),
 • wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów,
 • konieczność usunięcia błędów lub omyłek pisarskich znajdujących się w treści polityki prywatności,
 • zmianę danych, w tym np. danych teleadresowych, nazw, danych kontaktowych lub linków zamieszczonych w treści niniejszej polityki prywatności.

Masz jakieś pytania?

Napisz do nas, zapraszamy do kontaktu

Napisz do nas

Usunięcie z bazy danych

Jeśli nie chcesz byśmy przetwarzali Twoje dane i chcesz zostać usunięty z naszej bazy, proszę uzupełnij poniższy formularz.

Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WP 2014-2020, nr Umowy o powierzenie grantu (UDG-SPE.03.2022/147).

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie. Dowiedz się więcej.